Onze Algemene Voorwaarden in een Notendop

 • Aanvragen van een Luisterkind afstemming gaat via de website, www.rooka.nl/luisterkind-afstemming-aanvragen
 • Na ontvangst van de aanvraag ontvang je een mail met de vraag naar verdere gegevens, zoals een foto, je vragen, etc
 • Tevens ontvang je bij de mail een begeleidend schrijven met alle informatie betreft de afstemming en de betaalgegevens.
 • Betaling voor een Luisterkind afstemming dient voorafgaand aan de afstemming plaats te vinden.
 • Aanmelden voor een opleiding gaat via de website, het inschrijfformulier vind je hier, www.rooka.nl/inschrijfformulier
 • Na inschrijving ontvang je een bevestigingsmail en verdere informatie betreft de opleiding
 • Inschrijvingen gaan op volgorde van binnenkomst en zijn definitief na ontvangst van bevestigingsmail met factuur
 • Na definitieve bevestiging ontvang je de factuur waarna je deelname definitief is of een mail als de groep vol zit, met mogelijkheden voor een andere datum of reservelijst
 • Betaling voor de opleiding dient uiterlijk twee weken voor aanvang van de eerste opleidingsdag volledig te zijn voldaan.
 • Aanvragen voor een consult gaan via de website, via het contactformulier, www.rooka.nl/contact-en-afspraak-maken
 • Binnen 5 werkdagen zal er via de mail een afspraak worden ingepland voor een persoonlijke afspraak in de praktijk.
 • Na het consult (naar gelang de duur) zal er een factuur worden gemaild. Deze dient binnen twee weken na ontvangst te zijn overgemaakt.

 

Algemene Voorwaarden Uitgebreid

1.De term ‘Praktijk Rooka, R.G. van der Poel’ of ‘wij’ of ‘we’ verwijst naar de eigenaar van deze website: https://www.rooka.nl

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Rooka van der Poel aangeboden opleidingen, workshops of anderszins, hoe ook genaamd, verder in deze voorwaarden alle gezamenlijk aangeduid als opleiding.

3. Het doorgang vinden van de aangekondigde opleidingen is afhankelijk gesteld van het aantal aanmeldingen, zulks per opleiding altijd naar inzicht en beoordeling van Rooka van der Poel. Wanneer de opleiding geen doorgang vindt, ontvangt de deelnemer uiterlijk één week voor de geplande aanvangsdatum van de opleiding bericht. Het reeds betaalde bedrag zal zo spoedig mogelijk worden teruggestort op dezelfde rekening als waarvan het desbetreffende bedrag is ontvangen.

4. De aanmelding als deelnemer vindt plaats door middel van invulling van een door Rooka van der Poel opgesteld inschrijfformulier. Zo lang niet is voldaan aan de overeengekomen betalingsverplichting kunnen geen rechten worden ontleend aan het ingediende inschrijfformulier.

5. Deelnemer heeft na insturen van het inschrijfformulier veertien dagen bedenktijd en kan binnen dit termijn zijn aanmelding van deelname opzeggen. Mocht er al een betaling van het cursusgeld hebben plaatsgevonden, dan is Rooka van der Poel verplicht dit bedrag te retourneren.

6. Aanmeldingen voor door Rooka van der Poel aangeboden opleidingen dienen voor de geplande aanvangsdatum van die opleidingen in bezit van Rooka van der Poel te zijn.

7. Wanneer de deelnemer de aanmelding van de opleiding schriftelijk terugtrekt binnen een maand voor aanvangsdatum van die opleiding, doch niet later dan twee weken voor die geplande aanvangsdatum, dan zal de deelnemer aan Rooka van der Poel het bedrag € 75,– wegens administratie- en annuleringskosten verschuldigd zijn.

8. Wanneer de cursist zijn aanmelding voor opleiding schriftelijk terugtrekt binnen twee weken voor de geplande aanvangsdatum van die opleiding, dan zal de deelnemer aan Rooka van der Poel het volledige bedrag dienen te betalen. In hoge uitzonderingsgevallen kan men tegen vergoeding van € 75,- administratiekosten van deze verplichting ontslagen worden. Indien een annulering wordt gefiatteerd, zullen reeds overgemaakte gelden worden teruggestort op dezelfde rekening als waarvan het desbetreffende bedrag is ontvangen. Wanneer de deelnemer de opleiding wil afbreken nadat de opleiding inmiddels is begonnen, dan is de deelnemer het volledige opleidingsgeld aan Rooka van der Poel verschuldigd.

9. Het ingediende inschrijfformulier verplicht de cursist steeds tot betaling van de gehele overeengekomen opleidingssom. Matiging van de betalingsverplichting is uitsluitend mogelijk na schriftelijke afmelding en ook overigens overeenkomstig de in de artikelen 6, 7 en 8 van deze Voorwaarden genoemde voorwaarden en percentages.

10. De deelnemer dient de volledig verschuldigde opleidingsgelden twee weken voor aanvang van de opleiding aan Rooka van der Poel te hebben overgemaakt, zoals aangegeven op het inschrijfformulier die de cursist heeft ingevuld en geretourneerd.

11. Aanvullende bepalingen in aanbiedingen en/of overeenkomsten tussen Rooka van der Poel en deelnemer, die een afwijking inhouden van deze algemene voorwaarden zijn alleen verbindend wanneer deze door Rooka van der Poel schriftelijk aan de deelnemer zijn bevestigd.

12. Indien Rooka van der Poel door de wanbetaling van de deelnemer is genoodzaakt de vordering ter incasso uit handen te geven, dan zullen alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening komen van de deelnemer, die zich voor de opleiding heeft aangemeld.

13. Wanneer Rooka van der Poel met de deelnemer is overeengekomen dat het bedrag van de opleiding in deelbetalingen zal plaatsvinden en de deelnemer trekt zich na de start van de opleiding terug, dan zal het volledige bedrag alsnog voldaan moeten worden.

14. Wanneer de deelnemer niet voldaan heeft aan zijn of haar financiële verplichtingen en toch op de locatie van de activiteit verschijnt, dan heeft Rooka van der Poel het recht om de deelnemer de toegang tot deelname te weigeren.

15. De opleidingen vinden plaats via E-Learning of op de op het inschrijfformulier vermeldde locatie. Rooka van der Poel behoudt zich het recht voor om in gevallen van overmacht, zoals ziekte, overlijden, stakingen etc. de aanvangstijd of datum van de opleidingen te wijzigen en/of voor deskundige vervanging te zorgen.

16. Toelating tot de opleiding geschiedt in volgorde van aanmelding, maar Rooka van der Poel is binnen het kader van de afwegingen die zij heeft te maken met het oog op de belangen van zowel individuele deelnemers als de opleidingsgroepen, steeds gerechtigd aangemelde deelnemers niet (verder) tot groepen toe te laten.

17. Mocht, tijdens de opleiding, het collectieve belang van de groep in het geding komen, dan is Rooka van der Poel gerechtigd om zelfstandig te beslissen wie deze disbalans veroorzaakt en de desbetreffende persoon(en) van verdere deelname uit te sluiten. Restitutie van het lesgeld is hierbij niet aan de orde.

18. Bij in punt 17 voorkomende situatie is Rooka van der Poel gerechtigd om het lesmateriaal terug te vorderen.

19. Verkopen of afstaan aan derden van lesmateriaal is op geen enkele wijze toegestaan. Het auteurs- en eigendomsrecht van speciaal voor de opleiding vervaardigd lesmateriaal blijft te allen tijde bij Diana Hendriks of enig ander in het cursusmateriaal vermelde rechthebbende van de opleidingen. Lesmateriaal en andere bescheiden mogen niet anders gebruikt worden door de deelnemer dan voor persoonlijke studie. Het auteurs en het eigendomsrecht berusten bij Diana Hendriks.

20. Rooka van der Poel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het toepassen van de lesstof door de deelnemer of enig ander derde. Deelname aan de opleiding(en) is vrijwillig. De deelnemer/-neemster is verantwoordelijk voor zichzelf en voor zijn/haar daden en handelingen tijdens de opleidingen en tijdens zijn/haar verblijf in de aangeboden accommodaties. De opleidingen zijn en kunnen niet worden beschouwd als (vervanging van) medische en/of psychiatrische consulten en/of behandeling(en). Rooka van der Poel kan nimmer verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade door cursisten ondergaan, noch voor schade veroorzaakt door medecursisten.

21. Door inschrijving wordt de deelnemer verondersteld volledig kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.

22. Rooka van der Poel is geen arts, psycholoog of anderszins reguliere therapeut. Er dient ten allen tijde bij ziekte een huisarts te worden geraadpleegd. Rooka van der Poel kan niet aansprakelijk worden gesteld als cliënt hier geen gebruik van wenst te maken.

23. Bij alle diensten die door Rooka van der Poel worden gegeven, bestaat de kans dat er verslechtering van de klachten ontstaan, doordat er processen op gang gebracht worden. Dit is op eigen risico van de aanvrager en deze gaat hiermee akkoord als hij/zij een consult of Luisterkindafstemming aanvraagt.

24. Rooka van der Poel stelt geen diagnoses en doet geen uitspraken over het genezen van bepaalde ziektes, noch beweert zij deze te kunnen genezen.

25. Door het aanvragen van een consult of Luisterkindafstemming bevestigd aanvrager volledig kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en er mee akkoord te gaan.